Licenční podmínky

stručně a jasně

Obecné podmínky

Zájemce o licenci k programu má možnost seznámit se s funkcemi programu ještě před zakoupením licence z plně funkční, ale časově omezené, verze programu.

Nejnovější verze programů jsou dostupné ke stažení přímo na těchto stránkách. Objednáním licence tak zájemce dává najevo, že mu program ve stávající podobě vyhovuje a že cena za licenci odpovídá poskytnutým službám.

Licence programu se poskytuje jako licence nevýhradní.

Práva a povinnosti zde neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském.

Poskytovatel licence

JUDr. Milan Trávníček


Svitavská 1, 67801 Blansko


723 128 432

Práva a povinnosti nabyvatele licence

Nabyvatel licence se zavazuje za licenci zaplatit dohodnutou cenu.

Nabytí jedné licence programu opravňuje nabyvatele k používání programu na jednom počítači, nedohodnou-li se strany výslovně jinak.

Postoupit licenci třetí osobě může nabyvatel licence pouze na základě předchozího písemného souhlasu poskytovatele licence.

Nabyvatel nesmí upravit či jinak měnit program, jeho název nebo označení autora.

Práva a povinnosti poskytovatele licence

Poskytovatel licence, tedy Milan Trávníček, poskytne licenci nabyvateli licence bez zbytečného odkladu poté, co bude na jeho bankovní účet, uvedený v potvrzení o objednávce zaslaný nabyvateli licence, zaplacena dohodnutá cena.

Poskytovatel licence nabízí dvě verze licencí. Časově omezené roční a časově neomezené. Druh je uveden u každého programu v ceníku.

Poskytnutím licence u časově neomezených licencí se rozumí zpřístupnění údajů, které po vložení do programu zcela odstraní časové omezení zkušební verze programu.

Poskytnutím licence u časově omezených licencí se rozumí zpřístupnění údajů, které po vložení do programu odstraní časové omezení zkušební verze programu po dobu jednoho roku.

Potvrzení o objednání je vyhotovováno automaticky na straně serveru. V případě, že dojde při vyhotovování potvrzení k chybě a celková cena uvedená v potvrzení nebude zjevně odpovídat druhu a počtu licencí, je poskytovatel oprávněn od takové smlouvy jednostranně odstoupit a to zasláním e-mailového oznámení na elektronickou adresu uvedenou v potvrzení.

Poskytovatel licence si vyhrazuje právo vydávat aktualizace programů s tím, že některé funkce programů mohou být přidány a jiné odebrány.

Poskytnutí osobních údajů

Odesláním objednávky objednatel prohlašuje, že souhlasí s poskytnutím osobních údajů správci a zpracovateli (poskytovateli licence), obsažených v objednávce, splňujících ustanovení § 4 odst. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Rozsah poskytnutých informací: Jméno a příjmení či firma, IČ, DIČ, adresa, telefon a e-mailová adresa.

Osobní údaje budou zpracovávány za účelem uzavření licenční smlouvy k programu, jednání o smluvním vztahu, plnění smlouvy, nabídka obchodu nebo služeb. To vše na dobu od udělení tohoto souhlasu do uplynutí 5 let od ukončení jakéhokoliv časově posledního smluvního či jiného právního vztahu mezi objednatelem a správcem či zpracovatelem.

Objednatel prohlašuje, že byl seznámen, v jakém rozsahu jsou údaje poskytovány, komu a k jakému účelu, na jaké období a kdo je poskytuje. Objednatel dále prohlašuje, že byl seznámen se svými právy vyplývajícími z ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Odesláním objednávky dává objednatel zároveň souhlas se zasíláním obchodních sdělení na uvedenou elektronickou adresu.