Advokátní kalkulačka

každodenní právní výpočty

Advokátní tarif výpočet Advokátní tarif výpočet Advokátní tarif výpočet

Odměna advokáta podle vyhl. č. 177/1996 Sb.

Uživatel nejprve vybere z rozbalovacího pole druh poskytnuté služby. Například odměna za peněžité plnění.

Poté zadá tarifní hodnotu a počet osob, které zastupuje.

V zeleném poli právní úkony uživatel zadá pomocí tlačítka "+" právní úkony a nebo půlúkony. V tomto poli se nacházejí dvě rozbalovací pole a v nich výčet právních úkonů a půlúkonů - toto slouží pouze k popisku právního úkonu, které se zobrazí v okně sumarizace. Pokud nechcete vybírat popisek, můžete nechat obecný popisek "úkon" nebo "půl úkon".

Můžete zvolit úpravy odměny - trestní ex offo (snížení odměny - program určí sám ono správné procento v závislosti na tom, kdy byl právní úkon proveden). Odměnu lze také zvýšit na trojnásobek, snížit na polovinu, anebo jej procentuálně snížit či zvýšit dle vlastní potřeby.

Cestovné výpočet Cestovné sumarizace Cestovné nastavení

Cestovné

Uživatel zadá datum cesty, vybere automobil, uvede počet kilometrů a počet zameškaných půlhodin. Nebo může vybrat některou z oblíbených cest, které si sám přednastavil, případně vybrat některou z výchozích nabízených vzdáleností mezi obcemi ČR.

Cestovné lze počítat dle vyhláškových cen paliv, nebo lze cenu paliv zadat manuálně (viz záložka nastavení).

Lze vypočítat i stravné, případně zadat parkovné a ubytovné.

Vypočítané cestovné lze uložit do tabulky, kde se zobrazuje součet cest. Tuto tabulku lze následně exportovat do MS Excel, anebo přímo uložit do souboru PDF či TXT.

Úrok z prodlení

Úroky z prodlení

Program umí vypočítat úroky z prodlení dle stávající, ale i dle staré právní úpravy.

Uživatel může zadávat více závazků a lze zadávat úhrady existujících závazků. Je možné započítat úhrady buď na dluh nebo na jistinu.

Program generuje dvojí petit - kratší a delší. Takto generovaný petit mnohdy ušetří i desítky minut práce.

Vedle zákonného úroku je možné zadat i smluvní úrok.

Lze též zadat způsob výpočtu denního úroku (vybrat koeficient denního úroku 360/365/366).

Veškeré výstupy lze jedním kliknutím zobrazit v okně anebo zkopírovat do schránky. Je též zahrnut export výsledků do MS Excel, když je tento exportovaný výsledek přehledně formátovaný.

Odměna exekutora Odměna notáře Odměna insolvenčního správce

Odměna exekutora, notáře, insolvenčního správce a soudní poplatky

Program vypočítává odměnu exekutora dle vyhlášky č. 330/2001 Sb.

Program vypočítává odměnu notáře dle vyhlášky č. 196/2001 Sb.

Program vypočítává odměnu insolvenčního správce dle vyhlášky č. 313/2007 Sb.

Soudní poplatky Úkoly Lhůty

Soudní poplatky, lhůty, úkoly

Program vypočítává soudní poplatky dle zákona o soudních poplatcích. Jednotlivé položky můžete nechat zobrazit přímo v zákoně.

Evidujte si úkoly ke splnění. Zároveň tedy program eviduje úkoly, které jste již splnili a nebo kde již vypršela lhůta ke splnění.

Program vypočítává lhůty. Je tedy možné zjistit právní moc, vykonatelnost rozhodnutí.

K dispozici je i automatická lhůtní pomůcka, která předvídá uložení písemnosti na poště v návaznosti na procesní lhůty.

Databáze adres soudů

Databáze adres a kontaktů soudů

Zde je kompletní seznam českých soudů spolu s jejich adresami, telefonními čísly, e-maily.

Adresu soudu lze nalézt na mapě. Lze dohledat i cestu k soudu ze zadaného sídla advokáta.

Program dokáže nalézt i místně příslušný soud dle bydliště žalovaného. K jednomu soudu umí nalézt nadřízený soud.

Vypořádání SJM

Vypořádání SJM

Součástí programu je soubor v xls, který umožňuje jednoduše vypočítat vypořádání majetku manželů. Zadáte aktiva, pasiva, případně vnosy jednotlivých manželů a zbytek za Vás vypočítá Excel.